Do podstawowych obowiązków użytkownika należy:

- przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu;

- stosowanie się do poleceń animatora (instruktora);

- korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;

- dokonanie wpisu w księdze użytkowników i okazanie na żądanie rejestrującego dokumentu tożsamości;

- przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a w rywalizacji sportowej zasady fair play;

- niezwłoczne informowanie animatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników;

- przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz porządku, czystości i zasad estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu; na ORLIKU nie wolno pozostawiać żadnych śmieci.

Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz:

- spożywania alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;

- palenia papierosów, żucia gumy;

- wnoszenia i łuskania ziaren słonecznika itp.;

- wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału;

- wprowadzania zwierząt;

- dopuszczania się zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników;

- poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk;

- niszczenia trawy i parkowania rowerów wokół ogrodzenia;

- przeszkadzania w zajęciach lub grze;

- zakłócania porządku i używania wulgarnych słów.